Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση |e-Invoicing;

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – Ορισμός

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Invoicing) ορίζεται ως η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. Ο όρος δεν αφορά μόνο την έκδοση και λήψη του ψηφιακού παραστατικού, αλλά και την αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που το αφορούν, από την αρχειοθέτηση και ανάκτησή του έως τη διαχείριση των διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν.

Η έννοια της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά αφορά όλα τα εκδιδόμενα από τα συστήματα ERP έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων: προσφορές, παραγγελίες, εντολές αγοράς κ.λπ.

Σε εφαρμογή της 6ης Κοινοτικής Οδηγίας, με το άρθρο 1 του ν.3193/2003, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ορίστηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο για το τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Νομική και ουσιαστική υπόσταση, ωστόσο, έλαβε το 2014 με το Φ.Ε.Κ Α/251 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 14 και 15 του ν.4308/2014, τα οποία αποτελούν εφαρμογή της περί Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. Με το νόμο αυτό, ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τη νομιμότητα ενός ηλεκτρονικού παραστατικού, τέθηκαν οι όροι σύμφωνα με τους οποίους ένα παραστατικό θεωρείται αποδεκτό ή μη, και ορίστηκε σαφώς ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου (χρήση ΠΑΗΨΣ, EDI κ.λπ.).

Σημειώνεται δε, ότι όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις (B2G), θα γίνει υποχρεωτική η έκδοση παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνον, με την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επίκειται έως την 27η Νοεμβρίου 2018 και για την οποία έχει ήδη συγκροτηθεί αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στις επί μέρους νομοθεσίες των Κρατών Μελών υπήρξε η 18η Απριλίου 2018.

Αξίζει τέλος να τονίσουμε, ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν δηλώσει πως στόχος τους είναι να γίνει υποχρεωτική η τήρηση βιβλίων ηλεκτρονικά και να εφαρμοστεί η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σε όλες τις συναλλαγές (Β2Β & B2C) από 01/01/2020. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί ομάδα εργασίας -με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και κλαδικών φορέων- η οποία θα προσδιορίσει τις αναγκαίες δράσεις και ενέργειες, καθώς και τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές, ώστε η εφαρμογή της υποχρεωτικής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης να συμβεί από 01/01/2019 για ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων.

Κύριος σκοπός λειτουργίας ενός οικονομικού τμήματος σε μία επιχείρηση, είναι η διασφάλιση πως το σύνολο των εκκρεμών τιμολογίων (από τους προμηθευτές) της ελέγχεται, υπόκειται διαχείρισης και τελικώς εγκρίνεται και εξοφλείται.

Η επεξεργασία ενός τιμολογίου περιλαμβάνει την καταγραφή σημαντικών στοιχείων από το τιμολόγιο και την καταχώρησή τους στα οικονομικά ή λογιστικά συστήματα της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα τιμολόγια προχωρούν προς πληρωμή και τελικά αρχειοθετούνται, έως ότου χρειαστεί να ανακτηθούν από το αρχείο για λόγους εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου.

Με την αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η διακίνηση και διαχείριση των παραστατικών δεν απαιτεί πλέον ανθρώπινη παρέμβαση που επιφέρει λάθη και καθυστερήσεις. Όλες οι ενέργειες που αφορούν ένα παραστατικό καταγράφονται και υπάρχει ιστορικότητα τεκμηρίωσης όλων των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους εμπλεκομένους, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτατη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ακόμα και αρκετά χρόνια μετά την εξόφληση ή τη λήξη της φορολογικής περιόδου που υπαγόταν το συγκεκριμένο παραστατικό.

Με οποιοδήποτε παραδοσιακό τρόπο τιμολόγησης, η διατήρηση τέτοιου -ζωτικής σημασίας για τα αρμόδια τμήματα- όγκου πληροφοριών είναι πρακτικά αδύνατη. Απεναντίας, η ανάκτηση μέρους αυτών των πληροφοριών συνήθως αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, πράγμα που οδηγεί στη δυσλειτουργία των οικονομικών τμημάτων και την επιβάρυνση των τρεχουσών αναγκών τους, με δραματικές συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση βασίζεται στην ταχύτατη διακίνηση των δεδομένων των παραστατικών και την αποθήκευσή τους σε data centers. Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται και αυτοματοποιείται η διαδικασία αρχειοθέτησης, ενώ η εταιρεία ωφελείται και ως προς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Όπως είναι φυσικό, ορισμένες εταιρείες έχουν τη δική τους -εσωτερική- διαδικασία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ωστόσο, πολλές αξιοποιούν τη λύση του outsourcing, δηλαδή ανατρέχουν σε παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για την υλοποίηση και υποστήριξη διαδικασιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και την αρχειοθέτηση των δεδομένων σε εξωτερικούς servers ή στο cloud.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι εταιρείες άρχισαν να αξιοποιούν ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εμπορικούς εταίρους τους, προκειμένου να μεταφέρουν έγγραφα, όπως τιμολόγια και εντολές αγοράς. Εμπνευσμένοι από την ιδέα ενός paperless office, και μιας πιο αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, ανέπτυξαν τα πρώτα συστήματα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (Electronic Data Interchange – EDI). Αυτά τα ιδιόκτητα συστήματα ήταν αρκετά αποδοτικά, αλλά καθόλου ευέλικτα. Κάθε ομάδα συναλλασσόμενων εταίρων ή εμπορική ομάδα, είχε και τη δική της μέθοδο ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και δεν υπήρχε κανένα κοινό πρότυπο που οι εμπορικοί εταίροι θα μπορούσαν να υιοθετήσουν.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, η Επιτροπή Διαπιστευμένων Προτύπων X12, ένα ίδρυμα τυποποίησης υπό την αιγίδα του ANSI (American National Standards Institute), προχώρησε στην τυποποίηση των διαδικασιών EDI. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σήμερα ως πρότυπο ANSI X12 EDI που παρέμεινε ο κύριος τρόπος για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εμπορικών εταίρων μέχρι τη δεκαετία του 1990, οπότε και άρχισαν να εμφανίζονται εταιρείες που προσέφεραν πιο ισχυρές εφαρμογές που βασίζονταν στο web. Αυτές οι νέες εφαρμογές μέσω Internet, είχαν λειτουργίες που εξυπηρετούσαν τόσο τον προμηθευτή όσο και τον πελάτη, επιτρέποντας την ηλεκτρονική υποβολή ξεχωριστών τιμολογίων, καθώς και μεταφορτώσεις αρχείων EDI, συμπεριλαμβανομένων των μορφών CSV, PDF και XML.

Τιμολόγια στο cloud

Η διάδοση του Internet, και εν γένει της ευρυζωνικότητας, άλλαξε τελείως το τοπίο σε σχέση με τις πρώιμες μορφές EDI που απαιτούσαν ακόμα και απευθείας συνδέσεις μεταξύ των εταιρειών ή τις υποχρέωναν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας και τύπους αρχείων για να επιτυγχάνουν machine to machine επικοινωνία. Ακόμα και οι πιο μικρές επιχειρήσεις μπορούσαν πλέον, να επωφελούνται από την πλήρη ψηφιοποίηση των λογιστηρίων τους.

Η έλευση των τεχνολογιών cloud συνέβαλε καθοριστικά στη νέα γενιά της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τον εκσυγχρονισμό του digital accounting. Οι επιχειρήσεις, πέρα από την έκδοση των παραστατικών τους ψηφιακά και τη διακίνησή τους μέσω Internet, μπορούν πλέον να μεταφέρουν όλο το αρχείο των τιμολογίων τους σε αξιόπιστα και ασφαλέστατα data centers στο cloud. Τα τιμολόγια παραμένουν αποθηκευμένα στο cloud με πολύ χαμηλό κόστος και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει φυσικό αρχείο που απαιτεί χώρο και υποδομές αποθήκευσης, προκαλεί δυσκολίες στην ανάκτηση και υπόκειται σε φθορά του χρόνου.

Η Οδηγία 2014/55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιεί τον όρο «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» και το χαρακτηρίζει ως «τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία».

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο βασικές πτυχές σε ένα ψηφιακό τιμολόγιο: η ψηφιακή αποτύπωση και η οπτική απεικόνιση. Η πρώτη επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιέχονται υπό τη μορφή δεδομένων σε κάποιο αρχείο, ενώ η δεύτερη, τα δεδομένα αυτά να απεικονίζονται σε μορφή αναγνώσιμη από άνθρωπο.

Ψηφιακή αποτύπωση

Τα παραστατικά αποθηκεύονται σε διάφορες μορφές, ώστε να είναι επεξεργάσιμα άμεσα ή έμμεσα από υπολογιστή, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να είναι αναγνώσιμα από άνθρωπο:

 • Μη δομημένα δεδομένα: Τα υπολογιστικά συστήματα δε μπορούν να προσπελάσουν αυτόματα τα δεδομένα των αρχείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται υπολογιστικά φύλλα, αρχεία επεξεργαστή κειμένου, αρχεία html, αρχεία εικόνας.
 • Δομημένα δεδομένα: Τα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν αυτόματα (από το αρχείο) από τα συστήματα υπολογιστών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τυποποιημένες μορφές, δηλαδή αρχεία δεδομένων βασισμένα στις κοινά δημοσιευμένες προδιαγραφές EN 16931, UBL, CII, EDIFACT κ.λπ., καθώς και μη τυποποιημένα δεδομένα, δηλαδή εσωτερικά αρχεία δεδομένων των οποίων η δομή δεν ακολουθεί δημόσιες κοινές προδιαγραφές.

Οπτική αποτύπωση

Σκοπός των συγκεκριμένων αρχείων είναι η οπτικοποίηση του περιεχομένου, ώστε αυτό να είναι αναγνώσιμο και επεξεργάσιμο από άνθρωπο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι παρακάτω μορφές αρχείων:

 • PDF: Format ψηφιακού εγγράφου (κοινή μορφή σε επισυνάψεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • jpg, png, gif: Συνήθεις μορφές εικόνας.
 • TIF: Κοινή μορφή αρχείου εικόνας σε λύσεις σάρωσης.

Τα τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης πρέπει να ακολουθούν πάντα μια τυποποιημένη μορφή, δηλαδή όλα τα δεδομένα του τιμολογίου να αποθηκεύονται σε μορφή δομημένων δεδομένων.

Ένα δομημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο περιέχει δεδομένα (από τον προμηθευτή) σε μορφή αναγνώσιμη από λογισμικό, η οποία μπορεί να εισαχθεί αυτομάτως στο σύστημα Πληρωτέου Λογαριασμού (Account Payable – AP) του αγοραστή χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη είσοδος ή επεξεργασία.

Όταν συγκρίνουμε τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με τα χάρτινα, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι τα τιμολόγια χαρτιού έχουν τρία χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, τα χάρτινα τιμολόγια:

 • περιέχουν στοιχεία όπως ποσά, περιγραφές και ποσότητες,
 • παρουσιάζουν αυτά τα δεδομένα σε οπτική μορφή για να μπορούν να διαβαστούν από άνθρωπο και τέλος,
 • λόγω της φυσικής τους μορφής, διαχειρίζονται και ανταλλάσσονται με το χέρι.

Τα ψηφιακά αρχεία εικόνας, τα αρχεία pdf και οι άλλες ψηφιακές μορφές οπτικής απεικόνισης τιμολογίων, απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από το χαρτί και επιτρέπουν τη διαχείριση και την αρχειοθέτηση των τιμολογίων με πιο αποτελεσματικό τρόπο απ’ ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι τιμολόγησης. Ωστόσο, οι μορφές αυτές απαιτούν την ανάγνωση του τιμολογίου από άνθρωπο και μόνον, καθώς και τη χειροκίνητη εισαγωγή και επεξεργασία στα συστήματα AP/ERP.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αντιθέτως, χάρη στη δομημένη μορφή στην οποία διατηρούν τα δεδομένα των παραστατικών, επιτρέπουν την άμεση εισαγωγή τους σε συστήματα AP/ERP μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Η οπτική απεικόνιση των δεδομένων των παραστατικών, ενώ δεν είναι ο βασικός στόχος της ψηφιακής αποτύπωσης των τιμολογίων, καθώς οι μορφές αυτές χρησιμοποιούνται για machine to machine επικοινωνία, είναι δυνατή και οι περισσότερες σύγχρονες εφαρμογές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης προβλέπουν στη λειτουργία τους εκτός από οπτική απεικόνιση online, λειτουργίες μεταφόρτωσης σε pdf ή φυσική εκτύπωση των παραστατικών.

Μια αναγνώσιμη -από τον άνθρωπο- εκδοχή του τιμολογίου μπορεί να δημιουργηθεί για λόγους ανάγνωσης και να περιλαμβάνεται μέσα στο δομημένο μήνυμα, αλλά δεν θεωρείται μέρος του ίδιου του τιμολογίου.

Τα e-Invoices λοιπόν δεν είναι:

 • Τιμολόγια σε αρχεία μη δομημένων δεδομένων (που εκδίδονται σε μορφή pdf ή Word)
 • Εικόνες τιμολογίων σε μορφή αρχείων εικόνας (.jpg, .tiff κτλ.)
 • Τιμολόγια σε μη δομημένη μορφή (.html σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα e-mail)
 • OCR (τιμολόγια από σάρωση χαρτιού)
 • Τιμολόγια από χαρτί που αποστέλλονται ως εικόνα μέσω φαξ.

Η χρήση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης απαιτεί δύο βασικές λειτουργίες:

 • Το e-Invoice πρέπει να δημιουργηθεί με τυποποιημένη δομή.
 • Το e-Invoice πρέπει να μεταφερθεί από το σύστημα του εκδότη στο σύστημα του λήπτη.

Η αναγκαιότητα της ψηφιακής τιμολόγησης προκύπτει από μια σειρά προβλημάτων που εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:

 • Η διαδικασία έκδοσης παραδοσιακών τιμολογίων είναι χρονοβόρα, αφού απαιτείται χειροκίνητη -πολλές φορές- εισαγωγή στοιχείων, εκτύπωση και κατόπιν αποστολή των τιμολογίων με ταχυδρομείο ή courier.
 • Εκτός από χρονοβόρα, η διαδικασία είναι και κοστοβόρα. Σε βάθος χρόνου, η εταιρεία έχει σημαντικές χρηματικές απώλειες από απλά αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί και μελάνι, μέχρι καύσιμα, ιδιαιτέρως δε χαμένες ανθρωποώρες από διαχείριση διαφωνιών και συμφωνίες καρτελών.
 • Η χειροκίνητη διαδικασία, από την εισαγωγή των στοιχείων μέχρι την αποστολή των τιμολογίων, οδηγεί αναπόφευκτα σε λάθη. Αυτό με τη σειρά του, οδηγεί σε καθυστερήσεις και μπορεί να φτάσει ακόμα και σε μη αποδοχή του τιμολογίου από τον πελάτη.
 • Οι καθυστερήσεις που προκαλούνται εξαιτίας των ανωτέρω/των αιτιών που αναφέρθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα συχνά να αυξάνονται τα έξοδα, όταν υπάρχουν ρήτρες ή χρηματικές ποινές λόγω χρονικών καθυστερήσεων.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι πολλαπλά.

Εκτός από την άμεση μείωση κόστους (εκτύπωση, αποστολή, αποθήκευση, ανάκτηση), με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση τα λάθη είναι λιγότερα, οι συναλλαγές γίνονται πιο γρήγορα, ο πελάτης/προμηθευτής λαμβάνει στον υπολογιστή του το ηλεκτρονικό αρχείο ταχύτατα, που σημαίνει ότι το τιμολόγιο θα πληρωθεί και πιο γρήγορα.

Επίσης, μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, λόγω της ψηφιακής φύσης της διαδικασίας, είναι τα εξής: αρχειοθέτηση, αναζήτηση, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, άμεση εικόνα εσόδων/εξόδων, επικοινωνία με το ERP κλπ.

Τέλος, η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση επιλύει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα (πάταξη φοροδιαφυγής) που σχετίζονται με το δημόσιο και τους κρατικούς φορείς.

 • Μείωση κόστους: Το βασικό πλεονέκτημα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι η μείωση του κόστους η οποία μάλιστα γίνεται αντιληπτή από την πρώτη στιγμή. Το κόστος της παραδοσιακής τιμολόγησης περιλαμβάνει το χαρτί εκτύπωσης, το μελάνι, τους εκτυπωτές και φυσικά το κόστος της αποστολής στον πελάτη. Τα παραπάνω κόστη πολλαπλασιάζονται εάν μιλάμε για μια μεγάλη εταιρεία με δεκάδες προμηθευτές/συνεργάτες/πελάτες που αποστέλλει δεκάδες χιλιάδες τιμολόγια το χρόνο. Με μια λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τα παραπάνω κόστη απλά μηδενίζονται. Φυσικά, η εφαρμογή μιας λύσης e-Invoicing έχει κι αυτή το δικό της κόστος, αλλά η απόσβεση πραγματοποιείται πολύ γρήγορα.
 • Ταχύτατες πληρωμές: Το πιο συνηθισμένο ίσως, πρόβλημα των παραδοσιακών τιμολογίων που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή (σχεδόν) βάση οι επιχειρήσεις, είναι οι διάφορες διενέξεις που μπορεί να προκύψουν με τους πελάτες. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου το τιμολόγιο χάνεται στην πορεία και είτε δεν παραλαμβάνεται ποτέ, είτε «εξαφανίζεται» μέσα στην εταιρεία. Το αποτέλεσμα είναι η μη εξόφλησή του. Τις περισσότερες φορές, αυτή η διένεξη οδηγεί σε επαναποστολή του τιμολογίου με αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος και φυσικά, πάρα πολλές χαμένες ανθρωποώρες. Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση εξαλείφει αυτά τα προβλήματα αφού τα τιμολόγια φτάνουν στιγμιαία στους πελάτες και δεν είναι δυνατόν να «χαθούν».
 • Ψηφιακή αρχειοθέτηση: Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των e-Invoices δίνει τέλος στο χαρτί και κατά συνέπεια, στη φυσική αρχειοθέτηση τιμολογίων. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αποθηκεύονται στο cloud, επιτρέποντας την αναζήτησή τους ανά πάσα στιγμή, τόσο από τον εκδότη, όσο και από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει παραστατικά που τον αφορούν και μάλιστα από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε συσκευή, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή που έχουν εκδοθεί. Η εξάλειψη του χαρτιού από τη ροή της κίνησης των τιμολογίων μέσα σε μια επιχείρηση, μπορεί να συμβάλει δραστικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Το ποσοστό των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Ελλάδα, παραμένει πολύ χαμηλό και ανέρχεται μόλις σε 6%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ μέσω ΜΥΦ, το 2016 στην Ελλάδα εκδόθηκαν περίπου 290 εκατομμύρια τιμολόγια, από 109.000 επιχειρήσεις. Από αυτά, μόνο τα 15 εκατομμύρια ήταν e-invoices. Η καθολική υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μπορεί να εξοικονομήσει €1 δις έως €1,5 δις ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ η καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών διευκολύνει σημαντικά την αυτοματοποίηση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού.

Ζητήστε παρουσίαση του ECOS E-Invoicing

  Ζητήστε παρουσίαση του ECOS E-Invoicing

     Συμφωνώ με τη Πολιτική Απορρήτου*

  *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική