Διαχείριση Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει το πλαίσιο διαχείρισης πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται στο website (δικτυακός τόπος) www.s1ecos.gr της SoftOne Technologies A.E. (στο εξής SoftOne). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην παρούσα δήλωση αναφέρονται το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και καταγράφονται, o τρόπος χρήσης των πληροφοριών αυτών, η χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για τη συλλογή πληροφοριών, η διαδικασία πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δήλωση εχεμύθειας – προσωπικά δεδομένα, εφαρμοστέο δίκαιο.

Το πλαίσιο διαχείρισης που περιγράφεται από τους όρους της παρούσας, υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η SoftOne διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η SoftOne δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης κατά την πρόσβασή του στις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H χρήση του website www.s1ecos.gr επιβάλλει, σε διάφορες περιπτώσεις, την οικειοθελή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων από επισκέπτες και χρήστες. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε το όνομά σας και πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, να επεξεργαστούμε μια παραγγελία, να εγγραφείτε ως συνδρομητής προκειμένου να λειτουργήσετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία.

Επίσης, πέραν της άμεσης συλλογής δεδομένων, είναι δυνατόν να συλλέγονται έμμεσα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του website από εσάς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με τη βοήθεια διαφόρων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε το website ή συνδέεστε με μια παρεχόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία, μπορεί να καταγράφονται ορισμένες πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης, η ώρα πρόσβασης και οι διευθύνσεις των websites που σας παρέπεμψαν σε εμάς.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτεστε στο δικτυακό τόπο www.s1ecos.gr, καθώς και για τις ενέργειες που εκτελείτε κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς σας. Αυτός ο τρόπος συλλογής πληροφοριών, μας επιτρέπει να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση και την αποτελεσματικότητα του website και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή τους.

Η SoftOne διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, η SoftOne εφαρμόζει εύλογα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου, καταχωρώντας τα στοιχεία τους, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα καταχωρούμενα στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη SoftOne να χρησιμοποιηθούν από την ίδια και από θυγατρικές της εταιρείες ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της SoftOne.

Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H SoftOne είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο www.s1ecos.gr για την παροχή διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, οι πληροφορίες που συλλέγονται, μπορεί να αξιοποιούνται από τη SoftOne για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια επίσκεψης / χρήσης από μέρους σας, του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα για την παροχή περιεχομένου που σας ενδιαφέρει ή για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από τη SoftOne μέσω του δικτυακού τόπου, όπως για παράδειγμα για την ειδοποίησή σας σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις ή διορθώσεις λογισμικού.

Τα στοιχεία που μας παρέχετε οικειοθελώς, καθώς και οι πληροφορίες που ενδεχομένως να έχουν συλλεχθεί έμμεσα για εσάς, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη SoftOne και για σκοπούς μάρκετινγκ.

Είναι επίσης δυνατόν τα στοιχεία σας, να χρησιμοποιηθούν ή να κοινοποιηθούν με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων της SoftOne, των εμπορικών συνεργατών της, των πελατών της ή άλλων προσώπων, όταν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες ότι τα εν λόγω δικαιώματα έχουν θιγεί ή κινδυνεύουν να θιγούν. Επιπλέον, η SoftOne διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, όταν θεωρηθεί ότι η εν λόγω αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων της SoftOne ή των δικαιωμάτων τρίτων ή για τη συμμόρφωση με δικονομικές διαδικασίες, δικαστικές αποφάσεις ή νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τo δικτυακό τόπο www.s1ecos.gr.

Χρήση Cookies

Η SoftOne μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από τις επισκέψεις σας στο δικτυακό τόπο www.s1ecos.gr και από τη χρήση των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση των λεγόμενων “cookies”. Ένα cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο αποστέλλεται από το δικτυακό τόπο στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται σε αυτόν ως ίχνος, μέσω του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας.

Γενικότερα, τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για τη μέτρηση της χρήσης (π.χ. αριθμός επισκεπτών και διάρκεια επισκέψεων) και της αποτελεσματικότητας (π.χ. θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες) των websites, καθώς και για τη διευκόλυνση της πλοήγησης ή της χρήσης. Επίσης, ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του περιβάλλοντος εργασίας ενός επισκέπτη στο δικτυακό τόπο μέσω του συσχετισμού τους με πληροφορίες προφίλ ή με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Διασυνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους και προς εφαρμογές τρίτων

Ο δικτυακός τόπος είναι δυνατόν να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλα websites στα οποία ενδέχεται ο επισκέπτης / χρήστης να έχει λογαριασμούς (όπως για παράδειγμα το Facebook ή άλλα sites κοινωνικής δικτύωσης) και να παρέχει διασυνδέσεις ή ενσωματωμένες εφαρμογές τρίτων. Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω διασυνδέσεων και εφαρμογών, υπόκειται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω websites, και η SoftOne δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

Δήλωση Εχεμύθειας – Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα δήλωση αφορά στο δικτυακό τόπο www.s1ecos.gr. Όταν αποσταλεί ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται από τον επισκέπτη / χρήστη, χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ηλεκτρονικά από την SoftOne η ερώτησή του χρήστη. Οι αιτήσεις που συμπληρώνει και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνει έκαστος επισκέπτης / χρήστης θεωρούνται απόρρητες.

Η SoftOne δεν μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και εφόσον επιτάσσεται από το νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θίγει τη SoftOne. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

α) προστατεύσει η SoftOne τα δικαιώματά της και την περιουσία της,

β) προστατευθεί η SoftOne ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου www.s1ecos.gr και

γ) προστατεύσει η SoftOne την προσωπική της ασφάλεια ή την περιουσία των επισκεπτών /χρηστών και του κοινού της.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου, όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες, καθώς επίσης και η διεύθυνση IP, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Το προσωπικό της SoftOne μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί το ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Επίσης, αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης ζητήσει από έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της SoftOne να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών, το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του επισκέπτη / χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και των μηνυμάτων του.

Η SoftOne έχει συνδέσεις με άλλα websites και ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες / χρήστες. Η SoftOne αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και τα στοιχεία των συναλλαγών των επισκεπτών / χρηστών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι επισκέπτες / χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την SoftOne και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας ,στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης, και με το παρόν, γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατά τα λοιπά, η SoftOne δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον δικτυακό τόπο www.s1ecos.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.s1ecos.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ήτοι του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και όπως έχει συμπληρωθεί με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, του Ν.3917/2011 περί διατήρησης δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 καθώς και των οδηγιών 95/46/ΕΚ για θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 97/66/ΕΚ για θέματα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος νομικού πλαισίου σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο δικτυακός τόπος www.s1ecos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο ισχύον ή / και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.s1ecos.gr.

Ενημέρωση σε Περίπτωση Αλλαγών

Κάθε φορά που η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα ενημερώνεται ή τροποποιείται ουσιωδώς, η SoftOne θα δημοσιεύει μια ειδοποίηση στην αρχή της παρούσας σελίδας για διάστημα 30 ημερών. Επίσης, σε κάθε περίπτωση που τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχετε ενημερωθεί κατά την περίοδο συλλογής, η SoftOne θα σας ενημερώνει σχετικά και θα έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τέτοιον τρόπο.

Σχετικές ερωτήσεις και πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή τη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή με τον τρόπο με τον οποίο η SoftOne διαχειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SoftOne στην ακόλουθη διεύθυνση:

SoftOne Technologies Α.Ε., Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8, 176 74 Καλλιθέα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα ελέγχου ή τροποποίησης των προσωπικών σας στοιχείων, ενώ είστε συνδεδεμένος με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική πρόσβαση στις πληροφορίες σας δεν είναι δυνατή και διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες δεν είναι σωστές και θέλετε να διορθωθούν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ωστόσο, πριν σας παρασχεθούν από μέρους της SoftOne υπηρεσίες για τη διόρθωση πληροφοριών που δεν είναι σωστές, μπορεί να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας και να παράσχετε άλλες λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν τη SoftOne να ανταποκριθεί στο αίτημά σας.